DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI
 • 2014, 2015 ir 2016 metų KET pažeidimų statistika
  • Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimas 2014 metais nubausta asmenų 2015 metais nubausta asmenų 2016 metais nubausta asmenų
   Nustatyto važiavimo greičio viršijimas 166 089 150 885 129 066
   Sustojimas ir stovėjimas nesilaikant KET reikalavimų 24 762 44 057 54 888
   Transporto priemonės vairavimas neapsidraudus transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu 24 794 22 361 21 908
   Transporto priemonių be privalomosios techninės apžiūros vairavimas 21 539 10 771 8 942
   Naudojimosi saugos diržais tvarkos pažeidimas 21 775 22 333 19 267

    

 • Baudos taikomos už KET pažeidimus
  • Už greičio viršijimą – nuo įspėjimo iki 550 Eur baudos su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu iki 6 mėn.

   Už sustojimą ir stovėjimą nesilaikant KET reikalavimų – bauda nuo 30 iki 90 Eur.

   Už vairavimą be privalomojo draudimo – bauda nuo 10 iki 40 Eur.

   Už transporto priemonės vairavimą be valstybinės techninės apžiūros – bauda nuo 30 iki 40 Eur.

   Už naudojimosi saugos diržais pažeidimus – bauda nuo 30 iki 50 Eur.

 • Atsakomybę už administracinį nusižengimą sunkinančios aplinkybės
   • 1)administracinį nusižengimą padarė du ar daugiau susitariusių asmenų*;
   • 2)administracinis nusižengimas padarytas pasinaudojant visuomenės ar kito asmens nelaime;
   • 3)dėl administracinio nusižengimo atsirado sunkių padarinių;
   • 4)administracinis nusižengimas padarytas nėščiai moteriai, kai buvo žinoma ar akivaizdu, kad ji nėščia, arba neįgaliam asmeniui, kai buvo žinoma ar akivaizdu, kad jis neįgalus;
   • 5)į administracinio nusižengimo padarymą įtrauktas nepilnametis ir jį įtraukė pilnametis;
   • 6)administracinis nusižengimas padarytas mažamečiui;
   • 7)administracinis nusižengimas padarytas reiškiant neapykantą asmeniui (asmenims) ar diskriminuojant asmenį (asmenis) dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar kitais pagrindais;
   • 8)administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo ir šios aplinkybės turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui;
   • 9)administracinis nusižengimas padarytas kankinant asmenį ar tyčiojantis iš jo;
   • 10)administracinis nusižengimas padarytas visuotinai pavojingu būdu arba naudojant sprogmenis, sprogstamąsias medžiagas arba šaunamuosius ginklus;
   • 11)administracinis nusižengimas padarytas iš chuliganiškų ar savanaudiškų paskatų;
   • 12)toks pats administracinis nusižengimas padarytas pakartotinai per metus.

   * teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas), esant tam tikroms sąlygoms, gali šios aplinkybės nepripažinti atsakomybę sunkinančia.

 • Atsakomybę už administracinį nusižengimą lengvinančios aplinkybės
   • 1)kaltininkas prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti;
   • 2)kaltininkas savo noru atlygino nuostolius ar pašalino padarytą žalą;
   • 3)administracinis nusižengimas padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties;
   • 4)administracinis nusižengimas padarytas dėl psichinės ar fizinės prievartos;
   • 5)administracinis nusižengimas padarytas pažeidžiant įstatymų uždraustą veiką padariusio asmens sulaikymo, profesinių pareigų atlikimo arba teisėsaugos institucijos užduoties vykdymo, būtinojo reikalingumo, pateisinamos profesinės ar ūkinės rizikos, mokslinio eksperimento teisėtumo sąlygas;
   • 6)administracinis nusižengimas padarytas peržengiant būtinosios ginties ribas;
   • 7)administracinis nusižengimas padarytas dėl didelio susijaudinimo, kurį sukėlė neteisėti nukentėjusio asmens veiksmai;
   • 8)administracinį nusižengimą padarė nėščia moteris, jeigu ši aplinkybė turėjo įtakos nusižengimo padarymui;
   • 9)administracinį nusižengimą padarė asmuo, kuriam nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, arba 65 metų sulaukęs asmuo;
   • 10)asmuo sutinka dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose).
 • Kaip skiriama nuobauda?
  • Administracinė nuobauda skiriama pagal konkretų Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnį administraciniu nurodymu arba nutarimu dėl administracinės nuobaudos skyrimo.

   Baudos dydis nustatomas pagal numatytos minimalios ir maksimalios baudų vidurkį, atsižvelgiant į padaryto administracinio nusižengimo pobūdį, pažeidėjo kaltės formą ir rūšį, asmenybę, atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes. Kai yra vien atsakomybę lengvinančių aplinkybių, skiriama ne didesnė negu vidurkis, o kai yra vien atsakomybę sunkinančių aplinkybių, skiriama ne mažesnė negu vidurkis bauda. Kai yra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, bauda skiriama atsižvelgiant į jų kiekį ir reikšmingumą.

   Kartu su administracine nuobauda gali būti skiriamos ir administracinio poveikio priemonės: asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas; turto konfiskavimas; įpareigojimas dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos, ankstyvosios intervencijos, sveikatos priežiūros, resocializacijos, bendravimo su vaikais tobulinimo, smurtinio elgesio keitimo ar kitose programose (kursuose); draudimas lankytis viešosiose vietose vykstančiuose renginiuose.

   Administracinės nuobaudos mažinimas ar didinimas motyvuojamas teismo ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) nutarime, kuriuo skiriama nuobauda.

   Teismas ar administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusi institucija (pareigūnas) gali paskirti mažesnę baudą negu numatyta minimali bauda arba paskirti švelnesnę administracinę nuobaudą ar administracinio poveikio priemonę arba administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės neskirti. Toks sprendimas turi būti motyvuotas. Administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka išnagrinėjusios institucijos (pareigūno) sprendimą sankcionuoja apylinkės teismo teisėjas.

 • Kas yra administracinis nurodymas ir kada jis skiriamas?
  • Administracinis nurodymas – į administracinio nusižengimo protokolą įrašomas pasiūlymas asmeniui per penkiolika kalendorinių dienų savo noru sumokėti baudą, lygią pusei minimalios baudos už asmens padarytą administracinį nusižengimą.
   Administracinis nurodymas negali būti surašomas, kai:

   • 1)už administracinį nusižengimą nustatyta didesnė negu 1500 Eur maksimali bauda;
   • 2)asmuo per metus padarė tokį patį pakartotinį administracinį nusižengimą;
   • 3)asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir tai turėjo įtakos administracinio nusižengimo padarymui, vengė patikrinimo dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo;
   • 4)administracinis nusižengimas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą; taip pat administraciniu nusižengimu padaryta turtinė žala, kuri nėra visiškai atlyginta;
   • 5)už asmens padarytą veiką nustatytas privalomas turto konfiskavimas;
   • 6)asmuo yra padaręs du ar daugiau su transporto eismo sauga susijusių administracinių nusižengimų, kurių duomenys gauti iš stacionarių ar mobiliųjų teisės pažeidimų fiksavimo sistemų;
   • 7)asmuo padarė administracinį nusižengimą, susijusį su naudojimusi specialiąja teise, šios teisės neturėdamas arba kai ji iš asmens buvo atimta.

   KAIP GALIMA APSKŲSTI ADMINISTRACINĮ NURODYMĄ AR NUTARIMĄ ADMINISTRACINIO NUSIŽENGIMO BYLOJE?

   Administracinis nurodymas yra neskundžiamas.

   Asmeniui per nurodytą terminą sumokėjus administraciniame nurodyme nustatytą baudą (kai numatyta – ir grąžinus specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus atitinkamai institucijai), laikoma, kad administracinis nurodymas įvykdytas.

   Asmeniui įvykdžius administracinį nurodymą, administracinio teisės pažeidimo bylos teisena pasibaigia.

   Nutarimas administracinio nusižengimo byloje gali būti apskųstas apylinkės teismui pagal institucijos buvimo vietą. Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje paduodamas per šį nutarimą priėmusią instituciją arba elektroninių ryšių priemonėmis. Institucija per penkias darbo dienas, jeigu įstatymuose nenustatytas kitas terminas, skundą dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje kartu su byla persiunčia atitinkamam apylinkės teismui.
   Skundas dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje gali būti paduotas per dvidešimt kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos.

 • Kaip gražinama atimta teisė vairuoti transporto priemones?
  • Transporto priemonių vairuotojams, kurie padarė administracinį nusižengimą būdami neblaivūs ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų arba kurie vengė pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo, vartojo alkoholį, narkotines, psichotropines ar kitas psichiką veikiančias medžiagas po eismo įvykio iki jo aplinkybių nustatymo, specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas nuo asmens specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimo.

   Asmenims, kurie laiku įvykdė administracinį nurodymą grąžinti specialiąją teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat asmenims, kurie nelaukdami priimto nutarimo atimti specialiąją teisę įsiteisėjimo dienos grąžino institucijai, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą su administraciniu nurodymu ar atliko administracinio nusižengimo tyrimą ir surašė administracinio nusižengimo protokolą, o kai nutarimas priimtas ne teismo tvarka, – nutarimą priėmusiai institucijai specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą arba išduotą laikinąjį dokumentą ar kitą specialiąją teisę patvirtinantį dokumentą, specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas nuo grąžinto dokumento gavimo institucijoje dienos.

   Pasibaigus paskirtam teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminui, asmeniui, kuriam ši specialioji teisė atimta trumpesniam negu vienų metų terminui, grąžinami iš jo paimti dokumentai tik po to, kai jis nustatyta tvarka užbaigia papildomą vairuotojų mokymą. Jei asmeniui teisė vairuoti transporto priemones atimta vieniems metams ir ilgiau, iš jo paimti dokumentai grąžinami tik pasibaigus šios specialiosios teisės atėmimo laikui ir kai jis perlaiko egzaminą ir nustatyta tvarka baigia papildomą vairuotojų mokymą.

   Jeigu specialioji teisė buvo atimta už tai, kad asmuo administracinį nusižengimą padarė būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, pasibaigus paskirtam teisės atėmimo terminui iš asmens paimti dokumentai grąžinami tik po medicininės ir švietėjiškos atestacijos.

 • Ką daryti, jei kelių eismo taisykles pažeidžiau vairuodamas ne savo automobilį?
  • Jei administracinį nusižengimą padarė kitas asmuo, transporto priemonės savininkas (valdytojas) turi per trisdešimt kalendorinių dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo išsiuntimo dienos pranešti institucijai, kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą, jos nurodytu būdu duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris tuo metu valdė ar naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone, arba institucijai pareikalavus atvykti į instituciją, kurios pareigūnas nustatė administracinį nusižengimą. Transporto priemonės savininko (valdytojo) nurodytam asmeniui surašomas ir siunčiamas naujas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu, o transporto priemonės savininkui (valdytojui) surašytas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu pripažįstamas negaliojančiu.

   Kai transporto priemonės savininkas (valdytojas) yra juridinis asmuo, apie administracinį nusižengimą pranešama šio juridinio asmens vadovui. Juridinio asmens vadovas ar kitas atsakingas asmuo per tris darbo dienas nuo pranešimo apie administracinį nusižengimą gavimo dienos privalo pranešti duomenis apie asmenį (vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, gyvenamąją vietą, dokumento, suteikiančio teisę vairuoti transporto priemones, išdavimo datą, numerį ir dokumentą išdavusią instituciją), kuris tuo metu naudojosi transporto priemonės savininkui (valdytojui) priklausančia transporto priemone. Šiam asmeniui surašomas ir siunčiamas administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu.

 • Kas nutiks, jei nepaisysiu administracinio nurodymo?
  • Administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui neįvykdžius administracinio nurodymo, šis nurodymas laikomas negaliojančiu ir per penkias darbo dienas nuo nustatytų terminų pabaigos administracinio nusižengimo protokolas išsiunčiamas teismui ar pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

   Asmuo, kuriam rašomas administracinis nurodymas, gali kreiptis į administracinio nusižengimo protokolą rašantį pareigūną su prašymu neįrašyti į protokolą administracinio nurodymo arba gali raštu kreiptis į instituciją, kurios pareigūnas surašė administracinio nusižengimo protokolą, kad administracinis nurodymas būtų panaikintas ir nelaukiant nustatyto termino pabaigos administracinio nusižengimo protokolas būtų siunčiamas nagrinėti teismui arba administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėsiančiai institucijai (pareigūnui).

   Kai administracinis nurodymas nerašomas ir kai asmuo prašo neįrašyti administracinio nurodymo, administracinio nusižengimo protokolas per tris darbo dienas nuo jo surašymo momento išsiunčiamas teismui ar pateikiamas institucijai, kurios pareigūnas įgaliotas nagrinėti administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka.

 • Kas yra kyšis?
  • Kyšis – bet koks atlygis, kuris siūlomas, žadamas ar duodamas policijos pareigūnui už tai, kad šis priimtų asmeniui palankų sprendimą. Kyšiu laikomi ne tik pinigai, tačiau ir įvairios prekės, paslaugos ar kiti daiktai.

   Pakanka vien siūlymo ar pažadėjimo duoti kyšį policijos pareigūnui, kad būtumėte patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

   Jokios baudos grynaisiais pinigais policijos pareigūnui negali būti mokamos. Todėl bet koks grynųjų pinigų davimas ar siūlymas policijos pareigūnui bus vertinamas kaip kyšis.

   Pasiūlius, pažadėjus ar davus kyšį gresia baudžiamoji atsakomybė iki 7 metų laisvės atėmimo.

   Davę kyšį net iki 15 metų negalėsite būti ramus, kad tokie duomenys nepasieks teisėsaugos ir jums nebus pateikti įtarimai.

PRANEŠK APIE KORUPCIJĄ